Lý do chọn anh ngữ pixar

5 tiêu chuẩn để trở thành công dân toàn cầu

Kỹ năng Anh ngữ

Kỹ năng sử dụng công nghệ

Ý thức môi trường – cộng đồng

Kỹ năng làm việc chủ động, tự lập cùng tư duy độc lập

Kỹ năng tranh luận, hùng biện và làm việc tập thể

Hình ảnh